STN ISO 45001

Motto:

„Kto hovorí, že investovanie do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stojí peniaze, tomu by som odkázal, že zanedbanie povinností stojí omnoho viac.“

Jukka Takala

Príprava na certifikáciu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle požiadaviek normy STN ISO 45001

Prínosy zavedenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • minimalizáciu vzniku rizík nehôd, pracovných, prípadne smrteľných úrazov (tým nadväzne zníženie finančných strát)
 • zvýšenie kontroly možných nebezpečenstiev (rizík) a ich včasnú lokalizáciu a minimalizáciu vďaka jasne stanoveným a vypracovaným havarijným plánom, politiky a cieľom
 • prehľadnosť v oblasti kvalifikácie zamestnancov
 • zlepšenie prípravy na mimoriadne udalosti
 • zvýšenie starostlivosti o zamestnancov v oblasti BOZP
 • posilnenie povedomia zodpovednosti zamestnancov za ochranu vlastného zdravia
 • zlepšenie vzťahu so zamestnancami, verejnosťou a štátnymi inštitúciami
 • prípadné úspory na pokutách a iných represiách zo strany kontrolných orgánov
 • zvýšenie kvality a dôveryhodnosti pre zákazníkov, banky, poisťovne a pod.
 • zlepšenie postavenia Vašej spoločnosti na trhu
 • zvýšenie image Vašej spoločnosti

Základná technická norma, týkajúca sa systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • STN ISO 45001:2019 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na Vaše otázky ohľadom prípravy na certifikačný audit, dozorné, resp. recertifikačné audity systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle požiadaviek normy STN ISO 45001 a na objednanie uvedených služieb využite nasledovný formulár alebo kontakt.

Comments are closed.