STN EN ISO 14001

Motto:

„Musíme sa naučiť žiť tak, aby sme iným neubližovali a zanechali našim nasledovníkom svet rovnako dobrý, ak nie lepší, než v akom žijeme sami.“

Jacques-Yves Cousteau

Príprava na certifikáciu systému environmentálneho manažérstva, v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14001

 

 
Prínosy zavedenia systému environmentálneho manažérstva

 • zvýšenie konkurencieschopnosti Vašej spoločnosti
 • posilnenie pozície vo výberových konaniach
 • zefektívnenie činností vo Vašej spoločnosti s ohľadom na environmentálne riadenie
 • posilnenie vedomia zodpovednosti za ochranu životného prostredia
 • riadenie činností spoločnosti s ohľadom na ochranu životného prostredia
 • efektívne predchádzanie možným nezhodám, havarijným situáciám a nákladom pri odstraňovaní škôd, spôsobených na životnom prostredí
 • zavedenie procesov zlepšovania v oblasti ochrany životného prostredia
 • súlad s legislatívnymi predpismi
 • konkurenčná výhoda (zlepšenie image a vzťahov s verejnosťou, jednoduchšie jednanie s bankami, marketingový nástroj)
 • zníženie rizík (kontrolou existujúcich rizík, zvyšovaním povedomia zamestnancov, znižovaním budúcich zaťažení)
 • úspora nákladov (vylúčením pokút, znížením nákladov na vstupy, nižším poistením)
 • zvýšenie podnikateľskej dôveryhodnosti pre investorov, banky a poisťovne (nižšie úroky, poistenie)
 • rozšírenie možnosti v exportnej oblasti a v oblasti štátnych zákaziek a podpora podnikania

 

 
Postup pri budovaní a implementácii systému environmentálneho manažérstva, jeho udržiavaní a stálom zlepšovaní

 • Analýza súčasného stavu
 • Vyhodnotenie dodržiavania právnych a iných požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia
 • Analýza používanej dokumentácie
 • Analýza a návrh environmentálnych aspektov a vplyvov
 • Návrh harmonogramu budovania systému environmentálneho manažérstva

Základná technická norma, týkajúca sa systému environmentálneho manažérstva:

 • STN EN ISO 14001:2016 – Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie

Na Vaše otázky ohľadom prípravy na certifikačný audit, dozorné, resp. recertifikačné audity systému environmentálneho manažérstva, v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14001 a na objednanie uvedených služieb využite nasledovný formulár alebo kontakt.

Comments are closed.