Služby

Mať v dnešnej dobe vybudovaný a fungujúci, minimálne systém manažérstva kvality, potvrdený certifikátom kvality, už dnes nie je výsadou iba veľkých firiem. Je to už nevyhnutnosť a určitý štandard i pre stredné a malé firmy, z dôvodu lepšej konkurencieschopnosti a možnosti uchádzať sa aj o štátne zákazky vo verejných súťažiach, aj o zákazky v zahraničí.

Pre zákazníka je spoločnosť, ktorá vlastní minimálne certifikát kvality, určitou zárukou dodržiavania požiadaviek normy STN EN ISO 9001, ako aj dodania kvalitných produktov (výrobkov, resp. služieb).

Z vlastných viacročných, praktických skúseností vieme, že aj po absolvovaní školenia z výkladu jednotlivých článkov certifikačnej normy vybraného manažérskeho systému, bez pomoci poradcu je veľmi ťažké a zdĺhavé pripraviť sa seriózne na certifikačný audit.

Prišlo na to po čase viacero spoločností, ktorým sme nakoniec poskytli poradenstvo pri príprave na certifikáciu, pre ich nedostatok skúseností, znalostí, času, ale aj nemožnosti vyčlenenia vlastného zamestnanca, ktorý by sa tomu mohol venovať. V prípade záujmu jednotlivých spoločností im po certifikácii manažérsky/e systém/y naďalej udržujeme a zlepšujeme a pripravujeme ich každoročne na dozorné, resp. recertifikačné audity.

To isté ponúkame aj Vám.

Aké služby Vám ponúkame ?

 • prípravu Vašej spoločnosti na certifikačný audit, dozorné audity a recertifikačné audity, Vami vybraných manažérskych systémov (kvality, environmentu, resp. bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci), v zmysle požiadaviek certifikačných noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001,
 • komplexné kvalifikované a odborné poradenstvo pri návrhu, zdokumentovaní, implementácii a stálom zlepšovaní:
  • systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001,
  • systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001,
  • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN ISO 45001,
  • integrovaného systému manažérstva (kvality, environmentu, resp. bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci) podľa vyššie uvedených noriem,
 • odbornú pomoc pri realizácii interných auditov manažérskych systémov, resp. ich vykonávanie, podľa dohody s klientom,
 • zabezpečenie školenia pre Vašich zamestnancov z výkladu požiadaviek noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, STN ISO 45001 a STN EN ISO 19011 a školenia interných audítorov vo Vami vybranej certifikačnej organizácii,
 • odbornú pomoc pri výbere certifikačnej organizácie, najviac vyhovujúcej Vašim požiadavkám a pri vyplnení vstupného dotazníka,
 • našu asistenciu pri certifikačnom audite, dozorných i recertifikačných auditoch vyššie uvedených manažérskych systémov a v prípade Vašich požiadaviek, aj pri zákazníckych auditoch,
 • konzultácie telefonicky, resp. e-mailom, zahrnuté už v cene za poradenstvo,
 • ušetrenie času a finančných nákladov, v porovnaní s nákladmi v prípade prípravy vlastným zamestnancom spoločnosti.

Na Vaše prípadné otázky ochotne odpovieme a sme Vám k dispozícii počas celého pracovného dňa, vo sviatok i cez víkend.

Na objednanie vybraných služieb využite, prosím, nasledovný formulár alebo kontakt.

Comments are closed.