GDPR

Zásady k súhlasu so spracovaním osobných údajov ISO CONSULTING s.r.o.

Milí klienti,

radi by sme Vám poskytli podrobné informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme Vám chceli vysvetliť, prečo sme Vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania osobných údajov je ponúknuť Vám aktuálne informácie o nových produktoch a službách ISO CONSULTING s.r.o. a našich obchodných partnerov. Taktiež je našim cieľom poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru a na základe štatistík vytvárať iba relevantné produkty a služby pre Vás. Snažíme sa zabrániť spamovaniu našich Klientov, aby neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už majú k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú im potrebám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracovávaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok a odpovedí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 907 128 687 alebo pošlite email na: info@poradenstvo-iso.sk

O zásadách spracovania osobných údajov:

 
 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca Vašich osobných údajov spoločnosť ISO CONSULTING s.r.o..
 
 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuky produktov a služieb, ktoré sa približujú konkrétnym potrebám našich klientov.

Základné identifikačné údaje: meno,priezvisko, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa.
Sociálno-demografické údaje: štatistické údaje o veku, pohlaví.
Geolokačné údaje: geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje slúžia na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.
Informácie o využití produktov a služieb ISO CONSULTING s.r.o. – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny.

Na základe týchto údajov Vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby. Taktiež spracúvame informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 
 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
 
 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
ponuka produktov a služieb ISO CONSULTING s.r.o. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb ISO CONSULTING s.r.o. a našich obchodných partneroch. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.
 
 

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa Vám snaží poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb, ktoré sú vytvárane čo najbližšie predstavám klienta. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme.

Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho Vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.
 
 

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti ISO CONSULTING s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a/alebo na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti ISO CONSULTING s.r.o., Váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí uvedených dôb spracúvania budú Vaše osobné údaje vymazané. Ponechané budú len údaje podľa §16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom.

Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov na základe Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR) a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
 
 

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Pri spracovaní Vašich osobných údajov na marketingové účely môžu mať prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti ISO CONSULTING s.r.o.. Napríklad externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod obchodnej spoločnosti.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu/dodatok o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernice EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR) a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
 
 

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti ISO CONSULTING s.r.o. v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu. Spracovávame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý). V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť ISO CONSULTING s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania
Je vašim právom žiadať, aby sa Vaše osobné údaje spracovávali výhradne na najnutnejšie zákonné účely.

Právo na prenositeľnosť údajov. Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti ISO CONSULTING s.r.o., a to telefonicky na linke: +421 907 128 687 poslaním e-mailu na adresu: info@poradenstvo-iso.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu:

ISO CONSULTING s.r.o.
Werferova 6
040 11 Košice.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti ISO CONSULTING s.r.o.?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.
 
 

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
 že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb ISO CONSULTING s.r.o. a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie v plnom rozsahu rešpektujeme.

Formálny obsah odvolania súhlasu:

Kto odvolanie podáva.
Uveďte: Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme Vás vedeli identifikovať.

Komu odvolanie podávate.
Odvolanie môžete adresovať na:

ISO CONSULTING s.r.o.
Werferova 6
040 11 Košice

Informáciu, že: si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje.
Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať aj elektronicky formou skenu.

Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu

ISO CONSULTING s.r.o.
Werferova 6
040 11 Košice.

Comments are closed.