STN EN ISO 9001

Motto:

„20. storočie si budeme pripomínať ako storočie produktivity, ale 21. storočie bude iste storočím kvality.”

J. M. Juran

Príprava na certifikáciu systému manažérstva kvality, v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001


 
Prínosy zavedenia systému manažérstva kvality

 • získanie certifikátu kvality
 • jasné rozdelenie zodpovedností a právomocí
 • poriadok a prehľad v evidencii dokumentácie a formulárov
 • zlepšenie celkového riadenia spoločnosti
 • zavedenie poriadku a systémového prístupu do činnosti spoločnosti
 • jasná definícia procesov a postupov pre všetky realizovaní činnosti
 • dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality produktu
 • zvýšenie výkonnosti, zisku, zníženie nákladov
 • zníženie externých a interných strát z nekvalitnej výroby
 • zlepšenie imidžu Vašej spoločnosti
 • zvýšenie dôvery a spokojnosti zákazníka, zníženie počtu sťažností a reklamácií
 • zvýšená akceptácia bánk pri poskytovaní úverov
 • zvýšenie dôveryhodnosti pre štátne inštitúcie
 • uľahčenie presadenia sa na trhoch EÚ i mimo nej
 • zvýšenie konkurencieschopnosti Vašej spoločnosti hlavne vo výberových konaniach a pri získavaní verejných zákaziek, kde minimálne certifikát kvality jednou zo základných podmienok účasti

Certifikovaná spoločnosť je pre zákazníka zárukou, že zaviedla všetky dôležité interné procesy, zamerané na splnenie jeho požiadaviek, a že tieto procesy sú riadené.
 
Postup pri budovaní a implementácii systému manažérstva kvality, jeho udržiavaní a stálom zlepšovaní

 • úvodné rokovanie
 • zisťovanie a analýza skutočného stavu systému manažérstva kvality
 • vypracovanie harmonogramu budovania systému manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti
 • vypracovanie návrhov dokumentácie systému manažérstva kvality
 • poradensko-konzultačná činnosť pri implementácii vydanej dokumentácie systému manažérstva kvality do praxe
 • metodický dozor a pomoc pri vykonávaní prvých interných auditov systému manažérstva kvality internými audítormi Vašej spoločnosti
 • asistencia pri certifikačnom audite, dozorných a recertifikačných auditoch systému manažérstva kvality
 • odborná pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov z interných auditov systému manažérstva kvality
 • udržiavanie a stále zlepšovanie systému manažérstva kvality
 • príprava Vašej spoločnosti na dozorné a recertifikačné audity systému manažérstva kvality.

Základné technické normy, týkajúce sa systému manažérstva kvality:

 • STN EN ISO 9000:2016 – Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník
 • STN EN ISO 9001:2016 – Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (certifikačná norma)
 • STN EN ISO 9004:2010 – Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na základe manažérstva kvality
 • STN EN ISO 19011:2019 – Návod na auditovanie systémov manažérstva

Na Vaše otázky ohľadom prípravy na certifikačný audit, dozorné, resp. recertifikačné audity systému manažérstva kvality, v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001 a na objednanie uvedených služieb využite nasledovný formulár alebo kontakt.

Comments are closed.