Cenník

Čo je podkladom pre tvorbu ceny, čo je v nej zahrnuté a čo nie ?

Podkladom pre tvorbu ceny a následne zmluvy o vzájomnej spolupráci sú Vaše údaje uvedené v dotazníku. Po jeho odoslaní Vám návrh zmluvy, ktorej súčasťou bude aj cena, vypracujeme spravidla do 1 pracovného dňa.

Cenu za zdokumentovanie a zavedenie Vami vybraného manažérskeho systému/ov, resp. udržiavanie a stále zlepšovanie už zavedeného systému/ov, stanovujeme individuálne pre jednotlivé ponúkané služby a závisí hlavne od:

  • veľkosti Vašej spoločnosti (počtu zamestnancov),
  • smennosti,
  • rozsahu činností, ktoré chcete certifikovať (počtu prevádzok, hlavných procesov),
  • stavu vypracovania riadiacej dokumentácie, požadovanej príslušnou certifikačnou normou,
  • aktuálneho stavu systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, resp. systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti.

V cene je už zahrnutý aj čas strávený u Vás, potrebný na:

  • získavanie informácií a podkladov na vypracovanie návrhov Vašej riadiacej  dokumentácie „šitej na mieru“ a v zmysle požiadaviek príslušnej certifikačnej normy (STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, resp. STN ISO 45001),
  • konzultácie s Vašimi zamestnancami, v prípade ich otázok a nejasností, týkajúcich sa budovania systému/ov,
  • metodickú pomoc pri vykonávaní prvých interných auditov.

V cene nie sú zahrnuté režijné náklady a náklady na čas, strávený na certifikačnom audite, recertifikačnom a dozorných auditoch certifikačnej organizácie, ako aj na zákazníckych auditoch.

Úvodné stretnutie s Vami, ohľadom oboznámenia sa s postupom prípravy a základnými požiadavkami vyššie uvedených noriem je zdarma.

Spoločnosť ISO CONSULTING s. r. o. nie je platcom DPH.

V prípade potreby konkrétnejších informácií alebo otázok, využite, prosím náš formulár pre vypracovanie ponuky alebo kontakt.

Comments are closed.